FANDOM


Dựa trên một bản thảo viết bởi Splarka trên Wikipedia, đoạn mã này đã được viết lại để dùng jQuery bởi Grunny và hoạt động trên cả nền Oasis và Monobook. Một phiên bản mới đã được viết ra bới Ozuzanna, giới thiệu thêm nhiều chức năng hơn so với bản gốc.

Cách sử dụng

Lựa chọn sử dung "Batch Delete" sẽ xuất hiện dưới "My Tool".

Để xóa một lô trang, chỉ cần cho tên trang vào (không phải đường dẫn của trang) vào bản mẫu, mỗi trang một dòng, và xóa chúng với một lí do. Đoạn mã sẽ dừng khi nó chạm đến một dòng trống. Việc có thể được chấm dứt sớm bằng cách tẩy trống danh sách các trang còn lại cần được xóa.

Bản 2 giới thiệu chức năng để bảo vệ trang sau khi xóa (không bắt buộc) cũng như tải một phương thức trên bất kì trang nào với tùy chọn chỉnh sửa tốc độ xóa/bảo vệ. Ví dụ như bạn muốn

sửa tốc độ xóa 1 trang/1000 mili giây (1 giây), thêm cấu hình batchDeleteDelay trước khi nhập đoạn mã đó với số của bạn (format mili giây). Ví dụ, sử dụng
batchDeleteDelay = 100;

sẽ tăng tốc độ xóa lên 0.1 giây.

Cài đặt

Installation

Add this JavaScript on your wiki:

Global Personal
w:Special:Mypage/global.js Special:Mypage/common.js
importArticles({
  type: "script",
  articles: [
    'u:dev:AjaxBatchDelete/code.2.js'
  ]
});
importArticles — Best Practices for installing JavaScript on FANDOM
The importArticles statement is designed to combine multiple HTTP requests into a single data transfer, allowing multiple scripts to load and execute faster. If you've been installing several different scripts, your JavaScript file has probably accumulated unnecessary import statements. Click "Expand" to learn how to efficiently batch import scripts to speed up performance and make your code look cleaner. One other approach is by using the MediaWiki:ImportJS.
If your JavaScript file has several lines of code that say importScript, importScriptPage, or importArticles, you may be able to combine them! By batch importing a collection of scripts with a single import, your JavaScript code will load faster and look cleaner. Consider the example below. On the left is an example of what your JavaScript file might currently look like. On the right is how you could improve that code.
Multiple imports — messy and slow One import — clean and efficient
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
 
importScript('MediaWiki:localScript.js');
 
importArticle({
 type: 'script',
 article: 'u:dev:FloatingToc/code.js'
});
 
importScriptPage('page1.js', 'wikiname');
 
importScriptPage('page2.js', 'wikiname');
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:AjaxRC/code.js',
    'MediaWiki:localScript.js',
    'u:dev:FloatingToc/code.js',
    'u:wikiname:page1.js',
    'u:wikiname:page2.js'
  ]
});
Note: In this example, pay close attention to the placement of commas and other punctuation. For people who aren't familiar with programming (and even those who are!), a common mistake when writing code is to accidentally delete, forget, or misplace critical symbols like commas or quotation marks. This can cause a syntax error that breaks the code. Carefully follow the convention shown here when using importArticles.
But there's much more to importArticles than just this! For more examples and advanced usage, see the help page at Help:Including additional JavaScript and CSS.


Nếu bạn đã đang sử dụng importArticles(), bạn có thể nhập đoạn mã bằng cách thêm u:dev:AjaxBatchDelete/code.2.js vào JavaScript của wiki bạn. Nếu bạn không muôn sử dụng tốc độ gốc (1000ms), bạn phải thêm đoạn cấu hình trước importArticles như đã cho thấy trong phần cài đặt.